SE55481/2012
KORAD SE JW-13
Hamostis Geirur Av Bargelmir
S11871/2008
Hamostis Bargelmir Av Mex
S61668/2002
Mex v Elbflorenz
S55072/2001
LP I SE UCH SE VCH TJH
Gårdvarens Il Maffia
S52424/2009
Farah Vom Goldberger See
VDHHZD06/4422
Ecco Vom Domäneland
VDHHZD03/3369
Afra Vom Goldberger See
S45167/2008
Gårdvarens Zamma Som Agnes
VDHHO29888/04
Irko Vom Hundsbühl
VDHHO26813/00
VPGIII
Baron Vom Alten Schulweg
VDHHO27171/01
Gwenda Vom Hundsbühl
S17080/2005
KORAD
Dalli-Dalli v D Rasselbande
VDHHO25887/99
Cody v Rehwinkel
VDHHO26061/99
IPOII VPGIII
Arriba v Wackerbarth